Імміграція

  • Імміграція в Канаду

Державне управління


Державне управління

75.11.2

Код КВЕД

Назва

Код ISIC

Розділ
Група
Клас

Підклас

Секція L

 

Державне управління

Ця секція включає діяльність
органів державного управління (державні послуги). Державні послуги
надаються центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, а також іншими одиницями, які забезпечують
функціонування органів управління чи надання певних державних послуг.

Ця секція включає також:
- оборону, правосуддя, охорону громадського порядку і безпеку, закордонні справи тощо
- загальну діяльність у сфері управління (законодавчу владу, виконавчу
владу, фінансове управління тощо на всіх територіальних рівнях) або
відомчу діяльність у сфері економічного та соціального життя
- управління обов’язковими програмами соціального захисту

Ця секція не включає:
- діяльність, яка не є управлінською та класифікується в інших позиціях
- управління у сфері освіти (нормативне регулювання, контроль,
програми) віднесено до розділу 75, а сама діяльність з освіти - до
розділу 80
- діяльність військових шпиталів та в’язничних лікарень (див. 85.11.1) 

L

75

 

Державне управління

75

75.1

 

Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління

751

75.11

 

 

  

 

Державне управління загального характеру

7511

75.11.1

Управління загального характеру на державному рівні

Цей підклас включає:
- законодавчу та виконавчу діяльність центральних органів державного управління
- управління та функціонування служб соціально-економічного планування 

  

Управління на рівні державної автономії

Цей підклас включає:
- законодавчу та виконавчу діяльність органів управління Автономної Республіки Крим 

  

75.11.3

Управління на рівні областей та міст Києва та Севастополя

Цей підклас включає:
-
діяльність місцевих органів державного управління та органів місцевого
самоврядування областей та міст Києва та Севастополя, пов’язану з
затвердженням та виконанням програм соціально-економічного розвитку,
затвердженням місцевих бюджетів та контролем за їх виконанням,
збиранням місцевих податків і зборів 

  

75.11.4

Управління на рівні районів, міст, районів у містах

Цей підклас включає:
-
діяльність місцевих органів державного управління та органів місцевого
самоврядування районів, міст, районів у містах, пов’язану з
затвердженням та виконанням програм соціально-економічного розвитку,
затвердженням місцевих бюджетів та контролем за їх виконанням,
збиранням місцевих податків і зборів 

 

75.11.5

Управління на рівні сіл та селищ

Цей підклас включає:
- діяльність органів місцевого самоврядування сіл та селищ 

 

75.11.6

Управління у сферах фінансової та податкової діяльності

Цей підклас включає:
-
виконання державного бюджету та управління державними фондами і
державним боргом: збирання податків та грошових коштів, контроль за їх
витрачанням
- управління та нагляд за податковою діяльністю:
управління системами оподаткування, збирання податків та мита на
товари, розслідування фактів порушень податкового законодавства,
управління митною службою 

 

75.11.7

Діяльність у сфері статистики та соціології

Цей підклас включає:
- управління та діяльність статистичних та соціологічних служб на різних рівнях державного управління 

 

75.12

75.12.0

Управління в соціальній сфері

Цей підклас включає:
-
управління програмами, спрямованими на зростання добробуту людей у
галузях охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, відпочинку, охорони
навколишнього середовища, будівництва житла, надання соціальних послуг
тощо

Цей підклас не включає:
- діяльність у сфері обов’язкового соціального страхування (див. 75.30)
- діяльність у сфері освіти (див. 80)
- діяльність у сфері охорони здоров’я (див. 85.1)
- збирання та оброблення стічних вод, відходів та аналогічну діяльність (див. 90)
- іншу діяльність у сфері культури (діяльність бібліотек, державних архівів, музеїв та інших закладів культури) (див. 92.5)
- діяльність у сфері спорту та іншу діяльність з організації відпочинку та розваг (див. 92.6, 92.7) 

7512

75.13.

75.13.0

Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

Цей підклас включає:
-
державне управління та регулювання у різних галузях економіки:
сільським господарством та землеустроєм, паливно-енергетичними та
мінеральними ресурсами, транспортом, зв’язком, готельним господарством,
туризмом та іншими галузями, включаючи діяльність з ліцензування,
патентування, стандартизації, сертифікації тощо
- управління загальними питаннями зайнятості робочої сили
- розроблення стратегії та заходів щодо реалізації політики регіонального розвитку 

7513

75.14

75.14.0

Допоміжна діяльність у сфері державного управління

Цей підклас включає:
-
управління кадровими службами, розроблення та реалізацію кадрової
політики, методи оцінки, класифікацію роботи, опис посадових
обов’язків, контроль за виконанням правил державної служби
-
діяльність служб загального призначення, не пов’язаних з виконанням
конкретних функцій у сфері управління: утримання та збереження урядових
документів, діяльність центральних державних архівних установ,
експлуатацію зайнятих урядом та органами державного управління
будинків, надання послуг щодо централізованого постачання та
закупівель, керівництво центральними установами та надання інших послуг
загального характеру, не пов’язаних із виконанням специфічних функцій

Цей підклас не включає:
- діяльність публічних, історичних, наукових, музейних, бібліотечних архівів (див. 92.51.2)
- діяльність місцевих державних архівних установ (див. 75.11.2 - 75.11.4) 

7514

75.2

 

Надання державних послуг суспільству в цілому

752

75.21

75.21.0

Міжнародна діяльність

Цей підклас включає:
-
управління та функціонування міністерства закордонних справ,
дипломатичних та консульських місій за кордоном чи при секретаріатах
міжнародних організацій
- управління, функціонування та підтримку
інформаційних та культурних служб, сфера діяльності яких
розповсюджується за межі державних кордонів
- надання допомоги іноземним державам безпосередньо або через міжнародні організації
- надання військової допомоги іноземних державам
- управління зовнішньою торгівлею, фінансовою міжнародною діяльністю та міжнародним технічним співробітництвом
- міжнародну допомогу, наприклад, програми надання допомоги біженцям або голодуючим 

 

75.22

75.22.0

Діяльність у сфері оборони

Цей підклас включає:
-
управління, контроль та регулювання питань, пов’язаних з оборонною
діяльністю та функціонуванням сухопутних, військово-морських і
військово-повітряних збройних сил, таких як: бойові частини сухопутних
військ, морського флоту та військово-повітряних сил; інженерні та
транспортні війська, зв’язок, розвідка, матеріально-технічне
забезпечення, особовий склад штабів та інші небойові підрозділи;
резервні та допоміжні сили оборони; забезпечення військовою технікою,
продовольством та спорядженням, інженерно-технічними спорудами тощо;
медичне обслуговування особового складу армії в польових умовах
- управління, функціонування та підтримку сил цивільної оборони
- сприяння в розробленні планів ліквідації надзвичайних ситуацій та проведенні навчань за участю цивільних установ та населення
- діяльність з гасіння та запобігання пожежам на військових об’єктах

Цей підклас не включає:
- надання військової допомоги іноземним державам (див. 75.21)
- діяльність військових трибуналів (див. 75.23)
- забезпечення населення предметами першої необхідності в разі надзвичайних ситуацій в мирний час (див. 75.24.2)
- діяльність у сфері освіти, яку здійснюють військові школи, училища, інститути та академії (див. 80)
- діяльність військових шпиталів (див. 85.11.1) 

7522

75.23

75.23.0

Діяльність у сфері юстиції та правосуддя

Цей підклас включає:
- діяльність у сфері юстиції
- управління та функціонування адміністративних, цивільних та карних судів, військових трибуналів та судової системи
- управління в’язницями та виправними закладами

Цей підклас включає також:
- послуги з надання реабілітаційної допомоги

Цей підклас не включає:
- консультування та представництво з цивільних, кримінальних та інших справ (див. 74.11.1)
- діяльність з розслідування та дізнання (див. 74.60)
- діяльність в’язничних шкіл (див. 80.22)
- діяльність в’язничних лікарень (див. 85.11.1) 

 

75.24

  

 

Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки

7523

75.24.1

Діяльність з охорони громадського порядку та безпеки

Цей підклас включає:
-
управління та функціонування органів міліції, служби безпеки,
прикордонних військ, берегової охорони, служб, що займаються
регулюванням дорожнього руху, інших служб спеціального призначення,
допоміжних служб охорони громадського порядку, реєстрації іноземців,
фінансованих державою, а також діяльність міліцейських лабораторій

Цей підклас не включає:
- управління, контроль та регулювання питань, пов’язаних з оборонною діяльністю та функціонуванням збройних сил (див. 75.22) 

 

75.24.2

Діяльність щодо безпеки населення в надзвичайних ситуаціях

Цей підклас включає:
-
діяльність, пов’язану з наглядом за ядерною та радіаційною безпекою, а
також ліквідацією наслідків стихійного лиха, епідемій та інших
надзвичайних ситуацій
- забезпечення населення предметами першої необхідності у разі катастроф, надзвичайних ситуацій в мирний час
- діяльність щодо збереження у разі надзвичайних ситуацій страхового фонду документації 

 

75.25

75.25.0

Діяльність з пожежної охорони

Цей підклас включає:
-
гасіння та запобігання пожежам: управління та функціонування регулярних
та допоміжних пожежних частин та інших служб, фінансованих державою,
які забезпечують запобігання пожежам, гасіння пожеж, рятування людей та
тварин, а також надання допомоги під час стихійного лиха, повеней,
дорожніх катастроф тощо

Цей підклас включає також:
- надання послуг пожежними суднами

Цей підклас не включає:
- захист лісу від пожеж (див. 02.02)
- діяльність власних служб підприємств з гасіння та запобігання пожежам (див. D)
- діяльність служб з гасіння та запобігання пожежам в аеропортах (див. 63.23)
- діяльність з гасіння та запобігання пожежам на військових об’єктах (див. 75.22) 

 

75.3

 

Діяльність у сфері обов’язкового соціального страхування

753

75.30

75.30.0

Діяльність у сфері обов’язкового соціального страхування

Цей підклас включає:
-
управління обов’язковим соціальним страхуванням: страхування від
хвороб, нещасних випадків на виробництві, від безробіття; пенсійне
забезпечення за віком та у випадку виходу у відставку

Цей підклас не включає:
- необов’язкове соціальне страхування (див. 66)
- діяльність у межах соціальної допомоги (див. 85.3) 

7530


Понравилась статья - поделись с друзями:

Нравится


Київ

  • +38 (066) 579-37-35

 

Розпорядок роботи

ПОН-СУБ

З 09.00 до 19.00

 

Підписка на новини

Введіть свій E-mailПідписатися | Видалити


Сторінка підписки